Kagapa.org

Kagapa.org - Kannada Ganaka Parishat, an NGO organization, Motivates the Kannada Language in IT filed.

Email :kagapa@gmail.com

Web : http://www.kagapa.org/